Live
10Lauchlan4Lauchlan3Em Jay5Em Jay09Teangi Shoesmith1Teangi Shoesmith0Franklin2Franklin38Franklin2Franklin3Lauchlan4Lauchlan07Cameron Weeks3Cameron Weeks0Teangi Shoesmith1Teangi Shoesmith36Em Jay5Em Jay0Cameron Weeks3Cameron Weeks35Teangi Shoesmith1Teangi Shoesmith3Lauchlan4Lauchlan04Cameron Weeks3Cameron Weeks3Franklin2Franklin03Em Jay5Em Jay0Teangi Shoesmith1Teangi Shoesmith32Cameron Weeks3Cameron Weeks3Lauchlan4Lauchlan01Franklin2Franklin0Em Jay5Em Jay3Round 1Round 2Round 3Round 4Round 5
Lauchlan
Em Jay
Teangi Shoesmith
Franklin
Franklin
Lauchlan
Cameron Weeks
Teangi Shoesmith
Em Jay
Cameron Weeks
Teangi Shoesmith
Lauchlan
Cameron Weeks
Franklin
Em Jay
Teangi Shoesmith
Cameron Weeks
Lauchlan
Franklin
Em Jay